Skip to content
Súhlas GDPR so spracovaním osobných údajov – online kontaktné formuláre

Odoslaním formulára udeľujem ALPE Euroservice, s.r.o., Automobilová 6, 917 01 Trnava, IČO: 34121722 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel:

Spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí o kontakt, a to v rozsahu:

meno a priezvisko

názov spoločnosti

e-mail

telefónne číslo

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 12 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom online kontaktného formulára na webovej stránke https://alpe.sk. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.

moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Ako dotknutá osoba mám právo:

požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú,

právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje,

beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

emailovou žiadosťou zaslanou na adresu deklaracia@alpe.sk alebo

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás na kontaktovali na : deklaracia@alpe.sk.